कार्यालयीन तक्रार पत्र (Office Complaint Letter)

कार्यालयीन तक्रार पत्र (Office Complaint Letter)

विषय: कार्यालयीन सुविधांमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता

श्रीमान/महोदय,

मी, [आपले नाव], [आपला पद], [आपला विभाग], [आपल्या कंपनीचे नाव], या कार्यालयात कार्यरत आहे. मी या पत्राद्वारे आपल्या कार्यालयातील सुविधांमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याबद्दल तक्रार करतो.

आपल्या कार्यालयात अनेक समस्या आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

  • एसीमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. अनेकदा एसी चालू असूनही खोल्या उष्ण राहतात.
  • वॉटर कूलरमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. अनेकदा वॉटर कूलरमध्ये पाणी येत नाही किंवा पाणी गरम असते.
  • टॉयलेटमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. अनेकदा टॉयलेटमध्ये गटारे बंद असतात किंवा टॉयलेटचे पाणी गळत असते.
  • लाइटिंगमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. अनेकदा लाइट्स खराब असतात किंवा लाइट्समध्ये कमी उजेड येतो.

या समस्यांमुळे आमच्या कामावर आणि आरोग्यावर परिणाम होत आहे. आम्ही या समस्यांबाबत अनेकदा तक्रार केली आहे, परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

मी विनंती करतो की कृपया या समस्यांची त्वरीत दुरुस्ती करावी.

धन्यवाद, [आपले नाव] [आपला पद] [आपला विभाग] [आपल्या कंपनीचे नाव]

उदाहरणे:

  • जर तुमच्या कार्यालयात इंटरनेटची समस्या असेल, तर तुम्ही खालीलप्रमाणे तक्रार पत्र लिहू शकता:

विषय: कार्यालयातील इंटरनेटची समस्या

श्रीमान/महोदय,

मी, [आपले नाव], [आपला पद], [आपला विभाग], [आपल्या कंपनीचे नाव], या कार्यालयात कार्यरत आहे. मी या पत्राद्वारे आपल्या कार्यालयातील इंटरनेटच्या समस्यांबद्दल तक्रार करतो.

आमच्या कार्यालयातील इंटरनेटची वेळोवेळी खराब होते. अनेकदा इंटरनेट कनेक्ट होत नाही किंवा इंटरनेटची गती खूप कमी असते. यामुळे आमच्या कामावर मोठा परिणाम होतो.

मी विनंती करतो की कृपया या समस्यांची त्वरीत दुरुस्ती करावी.

धन्यवाद, [आपले नाव] [आपला पद] [आपला विभाग] [आपल्या कंपनीचे नाव]

  • जर तुमच्या कार्यालयात स्वच्छतेची समस्या असेल, तर तुम्ही खालीलप्रमाणे तक्रार पत्र लिहू शकता:

विषय: कार्यालयातील स्वच्छतेची समस्या

श्रीमान/महोदय,

मी, [आपले नाव], [आपला पद], [आपला विभाग], [आपल्या कंपनीचे नाव], या कार्यालयात कार्यरत आहे. मी या पत्राद्वारे आपल्या कार्यालयातील स्वच्छतेच्या समस्यांबद्दल तक्रार करतो.

आमच्या कार्यालयात स्वच्छता राखली जात नाही. कार्यालयातील कचरा वेळोवेळी साफ केला जात नाही. यामुळे कार्यालयात दुर्गंधी येते आणि आरोग्यावर परिणाम होतो.

मी विनंती करतो की कृपया या समस्यांची त्वरीत दुरुस्ती करावी.

धन्यवाद, [आपले नाव] [आपला पद] [आपला विभाग] [आपल्या कंपनीचे नाव]

1 thought on “कार्यालयीन तक्रार पत्र (Office Complaint Letter)”

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा