New School Permission Maharashtra GR (मराठी)

The Government of Maharashtra has issued a government resolution (GR) that allows for the establishment of new schools in the state. The GR, which was issued on February 1, 2023, provides for the establishment of new schools on a self-financed basis.

The GR specifies the following requirements for the establishment of a new school in Maharashtra:

The school must be established by a registered trust or society.
The school must have a minimum land area of 1 acre.
The school must have a minimum building area of 10,000 square feet.
The school must have a minimum infrastructure, including classrooms, laboratories, library, and playground.
The school must have a minimum teaching staff of 10 teachers.
The GR also specifies the following fees that must be paid for the establishment of a new school in Maharashtra:

Application fee: Rs. 10,000
Permission fee: Rs. 20,000
Annual fee: Rs. 5,000

The GR is a positive step for the education sector in Maharashtra. It will allow for the establishment of new schools in areas where there is a demand for education. The GR will also help to improve the quality of education in the state.

If you are interested in establishing a new school in Maharashtra, you can find more information on the following website:

New School Sanctions | Maharashtra https://newschoolsanctions.maharashtra.gov.in/

महाराष्ट्र शासनाने एक शासकीय ठराव (GR) जारी केला आहे जो राज्यात नवीन शाळा स्थापन करण्यास परवानगी देतो. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये स्वयं-अर्थसहाय्य तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

महाराष्ट्रात नवीन शाळेच्या स्थापनेसाठी GR खालील आवश्यकता नमूद करतो:

शाळेची स्थापना एखाद्या नोंदणीकृत ट्रस्ट किंवा सोसायटीने केली पाहिजे.
शाळेसाठी किमान 1 एकर जमीन असणे आवश्यक आहे.
शाळेचे किमान इमारत क्षेत्र 10,000 चौरस फूट असणे आवश्यक आहे.
शाळेमध्ये वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, वाचनालय आणि खेळाच्या मैदानासह किमान पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे.
शाळेमध्ये किमान 10 शिक्षकांचा शिक्षक असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात नवीन शाळेच्या स्थापनेसाठी भरावे लागणारे खालील शुल्क देखील GR मध्ये नमूद केले आहे:

अर्ज फी: रु. 10,000
परवानगी शुल्क: रु. 20,000
वार्षिक शुल्क: रु. 5,000
जीआर हे महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. त्यामुळे शिक्षणाची मागणी असलेल्या भागात नवीन शाळा सुरू करता येतील. या जीआरमुळे राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासही मदत होणार आहे.

1 thought on “New School Permission Maharashtra GR (मराठी)”

Leave a Comment

whatsapp ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Icon